ALKALINE

BATTERY
Alkaline

FUJITSU ALKALINE BATTERY รุ่น UNIVERSAL POWER

อายุการเก็บรักษายาวนานขึ้นถึง 7 ปี

ถ่านอัลคาไลน์ ฟูจิตสึ อีกหนึ่งพัฒนาการทางเทคโนโลยี ที่พร้อมตอบสนองการใช้งาน กับทุกอุปกรณ์ดิจิตอล ในปัจจุบัน ที่เพิ่มพลังไฟ ให้พลังงานมากขึ้นเหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการพลังงานสูง เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล, เครื่องเล่นเทป/ซีดี/วีซีดีพกพา, ไมค์ลอย, หูฟังไร้สาย ฯลฯ สามารถวางใจในคุณภาพ ของถ่านอัลคาไลน์ ฟูจิตสึได้ว่า ถ่านทุกก้อนเปี่ยมด้วยคุณภาพ ไม่รั่วซึม ทั้งเหนือกว่าด้วยมาตรฐานการผลิต ที่สูง ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม และไร้สารปรอท

มีรูปแบบแพ็กเกจดังนี้

Alkaline

LR6(2B)

1.5V ขนาด AA แพ็ค 2 ก้อน

Alkaline

LR6(4B)

1.5V ขนาด AA แพ็ค 4 ก้อน

Alkaline

LR03(2B)

1.5V ขนาด AAA แพ็ค 2 ก้อน

Alkaline

LR03(4B)

1.5V ขนาด AAA แพ็ค 4 ก้อน

Alkaline

LR14(2B)

1.5V ขนาด C แพ็ค 2 ก้อน

Alkaline

LR20(2B)

1.5V ขนาด D แพ็ค 2 ก้อน

Alkaline

6LF22(B)FU

9V ขนาด N แพ็ค 1 ก้อน

Alkaline

FUJITSU ALKALINE BATTERY รุ่น PREMIUM POWER

อายุการเก็บรักษายาวนานขึ้นถึง 10 ปี

ถ่านอัลคาไลน์ ฟูจิตสึ รุ่นพรีเมี่ยม อีกหนึ่งพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่พร้อมตอบสนองการใช้งานกับทุกอุปกรณ์ดิจิตอลในปัจจุบัน มีคุณสมบัติพิเศษในการให้พลังงานมากขึ้นและยาวนานขึ้น เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการพลังงานสูงและยาวนานเป็นพิเศษ เช่น แฟลช, กล้องถ่ายรูปดิจิตอล, เครื่องเล่นเทป/ซีดี/วีซีดีพกพา, ไมค์ลอย, หูฯลฯ สามารถวางใจในคุณภาพของถ่านอัลคาไลน์ฟูจิตสึได้ว่า ถ่านทุกก้อนเปี่ยมด้วยคุณภาพ คุ้มค่าต่อการใช้จ่าย ไม่รั่วซึมแม้ว่าจะมีการเก็บไว้เป็นระยะนาน ทั้งเหนือกว่าด้วยมาตรฐานการผลิต ที่สูง ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม และไร้สารปรอท

มีรูปแบบแพ็กเกจดังนี้

Alkaline

LR6(4B)FP

1.5V ขนาด AA แพ็ค 4 ก้อน